Členství v ČKNO v roce 2020

Nový člen

Přihlásit se do Spolku ČKNO je možné kdykoliv v průběhu roku. Je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU a EVIDENČNÍ LIST (a to i v případě, že se hlásíte jako rodinný příslušník). Oba dokumenty jsou ke stažení níže. Další podmínkou je zaplacení členského příspěvku. Ten se platí vždy na kalendářní rok. K platbě použijte poštovní poukázku typu A .

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.
Dokumenty zašlete na adresu:

Spolek ČKNO
PP B-2
53001 Pardubice  

nebo na elektronickou adresu:  zavarku@atlas.cz

Členské příspěvky nového člena v roce 2023

Osoba od 18 let                          1.200,- Kč

Osoba mladší 18 let                      400,- Kč

Rodinný příslušník                        200,- Kč
(bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska)           1.500,- Kč
Zámoří                                           1.900,- Kč

Bankovní spojení pro platby v ČR:

1202964339 / 0800

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339
BIC:  GIBACZPX

Stávající člen

Členský příspěvek na další rok je dle stanov klubu nutné uhradit do 15. 12., aby byl připsaný na účtu klubu nejdéle 31. 12. Pokud platba na účet klubu bude připsaná po 31. 12., jde o přerušené členství a je třeba zaplatit členství se vstupním poplatkem 400,- Kč. Pokud stávající člen po tomto termínu zaplatí pouze 800,- Kč, bude vyzván písemně k doplacení vstupního poplatku. Tento úkon je zpoplatněn (viz níže). Toto se netýká rodinného příslušníka, ten platí vždy pouze 200,- Kč, ani osoby mladší 18 let, ta platí vždy pouze 400,- Kč.

K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz vzor vyplnění poukázky). Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Bez něj není možné identifikovat plátce. Na účet se připíše pouze částka a variabilní symbol. Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Členské příspěvky stávajícího člena v roce 2023


Osoba od 18 let                     800,- Kč

Přerušené členství               1.200,- Kč   (platba na účtu klubu po 31. 12.)

Osoba mladší 18 let               400,- Kč

Rodinný příslušník                200,- Kč  (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska) 1.200,- Kč   (přerušené členství, pozdní platba - 1.500,- Kč)

Zámoří                                1.600,- Kč   (přerušené členství, pozdní platba - 1.900,- Kč)

Písemná upomínka                  70,- Kč

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí :
IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339
BIC:  GIBACZPX

Změna údajů člena klubu

Změnu údajů jako je jméno, adresa, telefon nebo email hlaste buď písemně na adresu: Spolek ČKNO, PP B-2, 530 01 Pardubice, nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz.

Za adresář Spolku ČKNO:

Zuzana Říhová – tel. 723 539 622

Radek Říha – tel. 724 833 411

email: zavarku@atlas.cz

Kontaktní adresa :

Spolek ČKNO

PP B - 2

530 01 Pardubice

e-mail    zavarku@atlas.cz

Soubory ke stažení :
https://www.ceskyklub-no.cz