Aktuality

 
 
 
18.3.2023
K dnešnímu dni byl zveřejněn aktuální plán chovatelských akcí naší pobočky na rok 2023.
Současně byly přidány propozice na výstavu a bonitaci ve Staňkově, včetně propozic a přihlášky na bonitaci v Hrádku u Rokycan.
 
 
 
3.3.2022
Problematika chovu celočerné barevné variety NO - informace a upozornění
Článek - dokument pdf  - ke stažení zde
 


Vážení chovatelé a příznivci plemene německý ovčák,
okolnosti mne přinutily, jako chovatele tohoto nepřekonatelného universálního plemene, oficiálně vystoupit s tímto článkem zejména pro naši chovatelskou veřejnost, pohovořit na téma chovu celočerných psů uvedeného plemene a varovat chovatele před nenávratným genetickým zaplevelením chovu! K tomuto mne přinutilo zjištění, že mezi chovateli existuje fatální nedostatek hodnověrných informací a zároveň nulová reakce ze strany země původu.
Tak jako téměř vše na světě podléhá ve své době módním trendům, tak se tomuto neubránilo ani plemeno německý ovčák. Když pomineme oblíbenost či neoblíbenost pracovních či exteriérových linií, velmi silně těmto módním trendům podléhá barva psů, kdy chovatelé ve snaze odlišit se od ostatních či něčím jiným zaujmout a tím i následně prodat štěňata novým majitelům, volí mezi aktuálně zajímavými barevnými varietami psů, které povoluje standard.
Až doposud by to bylo v pořádku, ale v poslední době se objevuje stále více celočerných psů a právě v souvislosti s nimi vzniká řada otázek, se kterými si chovatelská veřejnost neví rady a na které nezná odpověď. Zejména proto, že jim k utvoření vlastního názoru chybí jakékoliv informace a taktéž se mnohdy projevuje i fatální neznalost vzhledem k základním principům dědičnosti a v neposlední řadě i neznalost dominance a recesivity jednotlivých barevných variet u plemene německý ovčák.
Barevné variety německého ovčáka jsou v jeho standardu uvedeny tři – vlkošedá, černá se znaky a celočerná. První dvě jsou dále specifikovány podle sytosti pigmentu, jako tmavě a světle vlkošedá nebo černá se světlými či tmavými znaky. Zde se již poprvé setkáváme s problematickou celočernou barvou, u které síla pigmentace není nikdy zcela jednoznačně prokazatelná a lze ji odvozovat pouze na základě zapigmentovaných pysků čelistí a vnitřku slabin. Mnohdy se můžeme setkat s celočerným jedincem se světlým okem, což je v této kombinaci jednoznačně deklasující vada. Pakliže je pes geneticky veden přes rodiče a svůj původ jako celočerný, další důležitá a principiální zásada tkví v tom, že na jeho osrstění nesmí být patrny žádné jiné další znaky ani bílé chlupy, pouze a jedině černá barva! Někteří ze starých chovatelů přirovnávali černou v podstatě k bílé, že se mnohdy chová jako v černobílé fotografii pozitiv a negativ, nikdy chovatel přesvědčivě neví, co tam převládne…
V této souvislosti bych se chtěl ještě zmínit o barvě vlkošedé, protože možná že jste si všimli, že se dnes vyskytují ovčáci, kteří mají pálené, sytě rezavé znaky, ale deka na hřbetě a maska mají vlkošedou barvu, namísto černé. Toto je rovněž zbarvení ne zcela standardní, které se objevilo cca na přelomu dvacátého století, je tolerováno a zařazeno jako vlkošedé, nicméně samotný standard ho nezná a nijak ho nespecifikuje.
Pro další rozvedení této problematiky je třeba uvést některé poučky, pojmy a poznání, která jsou obecně platné v genetice psů a pro nás zejména německých ovčáků. U NO existují následující alely (vlohy), které ovlivňují jejich zbarvení. V podstatě se jedná o to, že existují různé verze genu, který řídí střídání eumelaninu a feomelaninu (barviva) v chlupech psa.

1)  alela Ay, která způsobuje sobolí neboli fawn barvu, ta se u NO nevyskytuje
2)  alela aw, původní přírodní, tzv. "divoký" typ, který kóduje vlkošedou barvu
3)  alela at, která způsobuje zbarvení černé se znaky
4)  alela  „a“, která způsobuje a je zodpovědná za recesivní černé zbarvení

Podle jednoduchých kombinací jednotlivých alel dle Mendelových zákonů dědičnosti vytvoříme genotyp jedince podle barvy a pořadí dominance. To znamená, že NO s genotypem:

  1. aw-aw,  aw-at,  aw-a   -  vlkošedý,
  2. at-at,  at-a   -  černá se znaky
  3. a-a   -  celočerný

A teprve nyní se pomalu blížíme k jádru věci. To znamená, že pokud máme štěňata po dvou celočerných rodičích (a-a) s následující kombinací jejich genotypu aa  x  aa, logicky všechna štěňata musí být jen a jen pouze celočerná a vůbec nezáleží na jiných předcích, celočerný pes je recesivní homozygot a jinou vlohu než „a“ skrytě nést nemůže !!!
To znamená logicky vzato z předchozích tvrzení, pakliže se nám narodí ze spojení např. po celočerné matce a po vlkošedém psovi nebo psovi se znaky (REX) - celočerné štěně, je to evidentně z chovatelského hlediska pěkný malér. To samé platí, když se narodí po celočerných rodičích např. z deseti štěňat čtyři znakoví jedinci!
Vysvětlení se nabízí jednoznačné – a to takové, že uvedená černá dominantní barva se vzala z jiného plemene, u kterého se dominantně projevuje, jako např. černý labrador.
Když budete pátrat po původu, odkud se tato anomálie dostala do chovu, najdete jednu jedinou a spolehlivou cestu nazpět, přes ruskou chovatelskou stanici v Petrozavodsku. Všude ve jmenovaných případech černé dominance se objevuje spolehlivě linie psa - Vogerland  Faraon nebo jeho matky Vasgerhoff  Vjurtsella, eventuálně i babičky Voger Vassa a prababičky GOYA. Tato linie fen a psa může pocházet z dřívějších vojenských chovatelských stanic bývalého Sovětského svazu, kde se snažili různými chovatelskými postupy upevnit různé, pro ně žádoucí vlohy. To se docilovalo i přimícháváním jiných plemen do celkového výsledku snažení. Na tom není nic zvláštního a zavrženíhodného, pro pracovní účely se tato metoda používala i u nás. Ale velmi nezodpovědné bylo, že se nějakým způsobem tento dominantní černý gen dostal do chovu dále, přes nějakého civilního chovatele, který se k této krvi nějak dostal a dnes se projevuje i na dominanci zmíněné černé barvy. Zavlečení této veskrze nežádoucí vlohy do chovu může mít samozřejmě i jinou historii, založenou na podobném principu, ale to se dneska bohužel již asi nedozvíme.
Pro nás, jako chovatele čistých původních linií NO je nejvíce nebezpečné dostat do rodokmenu tento dominantní černý gen, či ostatní recesivní geny těchto produktů experimentálního křížení přes jedince, kteří pocházejí z těchto černých chovů, ale fenotypově (navenek) se projevují jako černí se znaky. To je to největší úskalí, kterého se málokdo ze současných chovatelů může vyvarovat, když o tomto fenoménu ani neví nebo nemá dostatek informací či nemá možnost pátrat v průkazech původu a krevních vedeních.
Troufám si tvrdit, že genofond uvedených psů je nebezpečný z hlediska čistoty chovu, abychom si jednoho krásného dne neuvědomili, že většina populace je černá, hnědá či nestandardní.
Uvedený článek a jeho závěry se samozřejmě netýkají původní celočerné barvy, zastoupené v pracovních liniích. Konečné řešení tohoto problému je třeba urychleně najít. Naše vedení klubu NO již zaujalo k tomuto stanovisko a vydalo určitá předběžná opatření. Samozřejmě tato opatření se nebudou vůbec týkat diskriminace těchto zvířat na chovatelských akcích apod., je pouze třeba najít řešení jak docílit, aby nežádoucím způsobem nedocházelo k rozšiřování tohoto genu do dalšího chovu, aby chovatel měl ihned dostatek informací a mohl se zodpovědně rozhodnout ve svém konání při plemenném výběru jedinců a operativně mohl zjistit, který jedinec je či není nositelem uvedeného tzv. černého genu.

                                                                                                                      Zpracoval:  František Matouš

17.2.2022
Zveřejněny propozice a přihláška na bonitaci v Hrádku u Rokycan
 
16.2.2022
Zveřejněn chovatelský plán klubu NO na rok 2022
 
 
7.12.2021
Komise rozhodčích ČMKU vydala na popud vystavovatelů, diváků ale i zástupců FCI směrnici či prohlášení, které v jeho plném znění zveřejňujeme. Týká se ukazování zubů u vystavovaného psa, kontroly stavby těla obecně, včetně chování psa, což všechno spadá do celkové známky hodnocení exteriéru psa.
Seznamte se prosím s tímto textem a naučtě své vystavované jedince správnému chování, včetně předvedení chrupu apod., při vystavování v kruhu, abyste se vyvarovali v dokumentu popisovaných chyb a dalších postihů v následném hodnocení psa !
 
 
31.8.2021
Vloženo konečné pořadí z Klubové výstavy NO - 2021, pořádané ZKO Horní Bříza
 
Na schůzi Rady SČKNO, která se konala v Kroměříži, dne 28.4.2021, byl kooptován do předsednictva klubu MVDr. Otakar Meloun. V rámci nové schůze předsednictva byl ustanoven pan Jiří Svatoň do funkce presidenta SČKNO a pan doktor Meloun se posunul na pozici vicepresidenta klubu, s platností do konce volebního období. 
Změna sídla klubu - Podlouckého 1018, 592 31 Nové Město na Moravě.
Byl schválen vyrovnaný rozpočet na období roku 2021. 
V souladu s bodem XII. Kárná opatření, dle stanov SČKNO, byl předsednictvem SČKNO vysloven zákaz činnosti na dobu dvou let panu Martinu Čiržovi.
Informace ÚPCH o bonitacích a výstavách:  platí rozhodnutí předsednictva - do 30.6.2021 již nebudou akceptovány další změny termínů výstav a bonitací, na bonitaci možno zadat výstavní hodnocení.
 
5.5.2021
Západočeská pobočka uzavřela dohodu o poskytování veterinární služby, pro posílání krevních vzorků na vyhodnocení DNA do SRN, s dalšími, následujícími veterinárními lékaři v našem regionu:
1) DC Clinic, s.r.o., MVDr. Tomášem Černý  a  MVDr. Antonín Tuček - Pracoviště: Lipová 2266, 356 01  Sokolov, 
2) Veterinární ambulance Dvory, MVDr. Zuzana Cihlářová, Pracoviště: Kpt. Jaroše 318/4, 36006 Karlovy Vary, Tel.: 353 564 816  nebo  604 253 154
3) Nadále samozřejmě funguje MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov, Tel.: 379 492 722